Kitakujo 

Apliko de la afiksoj / Jópseni gubándurini

RIM: Ĉi tie nur aperas kelkaj ekzemploj. Detalojn vi trovos en la vortaro.

Áplo "pomo"

1. áplaswu pomujo, pomarbo Apfelbaum
2. áplimo pometo Äpfelchen

Béla "blanka"

1. nabéletja blanki weiß werden Rus.: белеть [beletj]
2. nabélintja blankigi weißen Rus.: белить [belitj]

Díno "tago", víko "semajno", mênemi "monato", gódi "jaro"

1. rajdínopi sekvatage nächsten Tag
2. rajvíkopi sekvasemajne nächste Woche
3. rajmênemipi sekvamonate nächsten Monat
4. rajgódipi sekvajare nächstes Jahr
5. gódidiko jardeko Jahrzehnt
6. gódisínto jarcento Jahrhundert

Géla "flava"

1. gélaso flavo Gelbes
2. nagélintja, namegéla flavigi gelb machen
3. nagéletja, navegéla flavi vergilben
4. gélajko flavejo gelbe Stelle
5. gélo flaveco Gelbsein

Na-gérsa "labori"

1. gérselo laborilo Arbeitsgerät (Instrument)
2. gérserjo, gérsasto, to-gérso laboristo Arbeiter (Beruf)
3. gérsajko laborejo Arbeitsort, -stätte (Ort, Stelle, Stätte)
4. pagérsa, gérsatlena senlabora arbeitslos (Fehlen, -los)
5. pagérso senlaboreco Arbeitslosigkeit (Eigenschaft)
6. gérseni laborado Arbeit
7. nabegérsa prilabori bearbeiten
8. begérsedva prilaborenda zu bearbeitende(r/s)
9. gérsajpa laborema arbeitssam, fleißig
10. angérsajpa mallaborema faul
11. nakogérsa eklabori losarbeiten
12. nasagérsa finlabori fertig arbeiten

Gjúpa "stulta"

1. gjúpo stulteco Dummheit Rus.: глупость [glupostj]
2. nagjúpetja stulti verblöden Rus.: глупеть [glupetj]
3. nagjúpintja stultigi verdummen Rus.: глупить [glupitj]
4. gjúpulu stultulo Dummkopf  
5. nagjúpuma stultumi rumblödeln, spinnen  

Házu "domo"

1. házimo, házeko dometo Häuschen, Häuslein
2. házegvo domego Riesenhaus
3. házolo domaro Häuserzeile
4. házelmo domero Häuserteil

Lésu "arbaro"

1. léserjo, lésasto, to-léso arbaristo Waldarbeiter
2. lésimo, léseko arbareto Wäldchen
3. lésegvo arbarego großer Wald
4. lésajko arbejo Waldort

Sâwa "sana"

1. sâwa sana gesund
2. sâwo saneco Gesundheit
3. sâwintja, mesâwa saniga heilsam
4. nasâwintja, namesâwa sanigi gesund machen, heilen
5. sâwintjatva sanigebla heilbar (Möglichkeit)
6. sâwintjajko, mesâwajko sanigejo Heilanstalt
7. sâwulo sanulo Gesunder (Person)
8. sâwuli sanulino Gesunde
9. nanjosâwintja, nanjomesâwa resanigi wieder heilen
10. njosâwintjelo, njomesâwelo resanigilo Medikament
11. nanjosâwetja, nanjovesâwa resani gesunden
12. njosâwintjatva, njomesâwatva resanigebla wieder heilbar
13. nemnjosâwintjatva, nemnjomesâwatva neresanigebla nicht wieder heilbar
14. ansâwa malsana krank (Gegenteil)
15. ansâwo malsano Krankheit
16. ansâwulo malsanulo Kranke(r)
17. ansâwulajko malsanulejo Krankenhaus (Ort)
18. ansâwegva malsanega sehr krank
19. ansâwintja, meansâwa malsaniga krankmachend
20. naansâwetja, naveansâwa malsani erkranken
21. ansâwajpa malsanema anfällig
22. naansâwima malsaneti kränkeln
23. naansâwa malsaneci krank erscheinen

RIM: Esperanto-ekzemploj kaj germanaj tradukoj parte el "der esperantist" 3/1983, paĝo 56

Sóno "vorto"

1. sónolo vortaro Wörterliste, Wörterbuch
2. sónomo termino (LV: vort-umo) Terminus, Fachbegriff

Váldi "regado"

1. naválda regi (v.i.) herrschen, regieren (v.i.)
2. nadawválda regadi (v.i.) lange herrschen (v.i.)
3. válderj-olo regist-aro Regierung
4. váldajko regejo Regierungssitz
5. váldawpto regestro Regierungschef

Al la sekvaj ĉapitroj
08.09.2017